Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Podkarpackie Przestrzań Otwarta
Europejski Fundusz Społeczny

Formularz rekrutacyjny do projektu: Akademia Kwalifikacji

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "INWENCJA", na podstawie Umowy nr RPPK.05.09.00-18-0023/17 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IX. JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE / DZIAŁANIE 9.5. PODNOSZENIE KOMPETENCJI OSÓB DOROSŁYCH W FORMACH POZASZKOLNYCH.

Dane personalne

(opcjonalnie)

Adres zamieszkania

(opcjonalnie)

Status Kandydata/-ki na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu (należy wybrać jedną odpowiedź):

W przypadku osoby pracującej, należy wybrać wykonywany zawód (należy wybrać jedną odpowiedź):

Zatrudniony w:
Nazwa instytucji/ przedsiębiorstwa w którym jestem zatrudniony/a:

Szczególna sytuacja Kandydata/-ki

Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego pochodzenia
Osoba bezdomna lub dotknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań
Osoba z niepełnosprawnościami
Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących
Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu
Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej), tj. osoby pochodzące z obszarów wiejskich (DEGURBA 3), byli więźniowie, narkomani, osoby bezdomne lub wykluczone z dostępu do mieszkań, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, których powód zagrożenia nie został oznaczony w pozostałych polach formularza, osoby z wykształceniem na poziomie ISCED 0

Oświadczam, że jestem:

Osobą dorosłą, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ma ukończony 18 r.ż.
Osobą z obszaru województwa podkarpackiego (w przypadku osób fizycznych uczących się, pracujących lub zamieszkujących na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów – posiadającą na obszarze województwa podkarpackiego jednostkę organizacyjną)
Osobą powyżej 50 r.ż. (od dnia 50 urodzin)
Osobą o niskich kwalifikacjach1 posiadającą wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie zgodnie z ISCED 2011 (dotyczy braku wykształcenia, wykształcenia: podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego)
(1) Osoby o niskich kwalifikacjach –osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich PI. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie. Osoby przystępujące do projektu należy wykazać jeden raz, uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED.

Aplikuję na certyfikowane szkolenie/a w zakresie:

Dostępu linowego wsystemie IRATA (certyfikat IRATA)
Bezwzględnie wymagane dokumenty.
 • Oświadczenie o dobrym stanie zdrowia2
Bezwzględnie wymagane dokumenty.
 • Oświadczenie o dobrym stanie zdrowia2
 • Przepracowany i udokumentowany okres 1500h roboczych w okresie min. 24 m-cy, w tym ostatnie 18 m-cy intensywnej pracy
Badań nieniszczących (certyfikat zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17024:2012 oraz EN 9712:2012)
Bezwzględnie wymagane dokumenty.
 • Oświadczenie o dobrym stanie zdrowia2
 • Test widzenia3
Spawania (certyfikat zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17024:2012 oraz PN-EN ISO 9606-1:2012)
Spawanie stopień I:
Bezwzględnie wymagane dokumenty.
 • Oświadczenie o dobrym stanie zdrowia2
Spawanie stopień II:
Bezwzględnie wymagane dokumenty.
 • Oświadczenie o dobrym stanie zdrowia2
 • Kserokopia certyfikatu Spawanie stopień I
Spawanie stopień III:
Bezwzględnie wymagane dokumenty.
 • Oświadczenie o dobrym stanie zdrowia2
 • Kserokopia certyfikatu Spawanie stopień II
Obsługi urządzeń transportu bliskiego (certyfikat UDT)
Bezwzględnie wymagane dokumenty.
 • Oświadczenie o dobrym stanie zdrowia2
 • Badania psychotechniczne
 • Badania lekarskie do pracy na wysokości4
Bezwzględnie wymagane dokumenty.
 • Oświadczenie o dobrym stanie zdrowia2
 • Badania psychotechniczne
Bezwzględnie wymagane dokumenty.
 • Oświadczenie o dobrym stanie zdrowia2
Bezwzględnie wymagane dokumenty.
 • Oświadczenie o dobrym stanie zdrowia2
 • Badania psychotechniczne
 • Badania lekarskie do pracy na wysokości4
Obsługi dronów (certyfikat ULC)
Bezwzględnie wymagane dokumenty.
 • Oświadczenie o dobrym stanie zdrowia2
 • Orzeczenie lotniczo-lekarskie (dostarczone po zakwalifikowaniu do projektu)5
Bezwzględnie wymagane dokumenty.
 • Oświadczenie o dobrym stanie zdrowia2
 • Orzeczenie lotniczo-lekarskie (dostarczone po zakwalifikowaniu do projektu)5
Bezwzględnie wymagane dokumenty.
 • Oświadczenie o dobrym stanie zdrowia2
 • Orzeczenie lotniczo-lekarskie (dostarczone po zakwalifikowaniu do projektu)5
 • Kserokopia Świadectwa Kwalifikacji UAVO
(2) Oświadczenie o dobrym stanie zdrowia stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Formularza rekrutacyjnego.
(3) Test widzenia stanowi Załącznik nr 2 niniejszego Formularza rekrutacyjnego.
(4) Jeśli dotyczy.
(5) Badanie będzie finansowane w ramach projektu, pod warunkiem zaklasyfikowania danego uczestnika do jego udziału i wniesieniu 10% wkładu własnego.
Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań

oświadczam, że:

 • w ramach zbioru: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Zarząd Województwa Podkarpackiego -pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, z siedzibą: 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4
 • w ramach zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, Minister właściwy ds.rozwoju regionalnego, z siedzibą w: 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4