Akademia Kwalifikacji

Europejski Fundusz Społeczny. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś. Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie. Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych. Numer umowy o dofinansowanie: RPPK. 09.05.00-18-0023/17 z dnia 5 kwietnia 2018 roku.

Rodzaje szkoleńAplikuj

O projekcie

Projekt zakłada wzrost kwalifikacji mieszkańców województwa podkarpackiego, nabywanie nowych umiejętności oraz uprawnień w ramach kwalifikowanych, certyfikowanych szkoleń. Projekt realizowany jest w terminie od 1 czerwca 2018 do 30 czerwca 2019. Beneficjentem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „INWENCJA”, a Partnerem projektu jest Centrum Naukowo-Technologiczne Systemów Bezzałogowych Sp. z o.o..

Grupę docelową stanowi 193 osoby spełniające warunki:

  • mieszkańcy województwa podkarpackiego,
  • zainteresowani zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
  • osoby starsze ( +50 ) / osoby o niskich kwalifikacjach.

Rekrutacja

Rekrutacja ma charakter ciągły i otwarty oraz prowadzona jest zgodnie z opracowanym Regulaminem rekrutacji dostępnym w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej, oraz odbywa się w następujący sposób:

1. Przyjmowanie zgłoszeń do projektu:
a) kandydat wypełnia dokumenty rekrutacyjne dostępne na Stronie Internetowej Projektu lub w Biurze Projektu
b) kandydat może złożyć dokumenty w formie elektronicznej poprzez formularz elektroniczny albo skan wypełnionych dokumentów przesłać mailem – z koniecznością późniejszego dostarczenia oryginałów dokumentów w wersji
pełnokolorowej osobiście lub drogą pocztową.
c) aby spełnić kryteria formalne kandydat musi dostarczyć dokumenty osobiście do Biura Projektu.

2. Formalna weryfikacja kandydatów i podjęcie decyzji o kwalifikacji (ocena złożonych dokumentów rekrutacyjnych kryteria formalne i premiujące).

3. Poinformowanie kandydatów o spełnieniu kryteriów udziału w projekcie (telefonicznie i/lub mailowo).

Biuro projektu

Kontakt w sprawie szkoleń innych niż na operatora drona

Adres

Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Inwencja
Świlcza 145b,
36-072 Świlcza

Telefon

+48 663 155 533

Godziny pracy

pon – pt: 8:00-16:00

Biuro Partnera

Kontakt w sprawie szkoleń na operatora drona

Adres

Centrum Naukowo-Technologiczne Systemów Bezzałogowych Oddział w Babicy
Babica 144
38-120 Czudec

Telefon

+48 570 876 007

E-mail

biuro@projektyszkoleniowe.pl

Godziny pracy

pon – pt: 8:00-16:00